سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره ره گویی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه کامپیوتر،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه فر
رضا منصفی – عضو هیات علمی،گروه کامپیوتر،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

یکی از مسائل مهم دنیای امروز استخراج دانش از پایگاه داده های بسیار بزرگ است.داده کاوی این امکان را فراهم کردهاست که بتوان به صورت خودکار اطلاعات مفیدی را از پایگاه داده های بسیار بزرگ استخراج نمود. یکی از روش های بسیار مهم در داده کاوی، کاوش قوانین انجمنی م یباشد. در سال های اخیر مبحث حفظ حریم خصوصی در داده کاوی و به خصوص کاوش قوانین انجمنی بهشدت مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از رو شهای کاوش قوانین انجمنی، کاوش سودمندی م یباشد. مبحث حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی اخیراً در محافل علمی مطرح گردیده است و تاکنون دو الگوریتم اکتشافی برای آن ارائه شده است. اگرچه این الگوریتم های اکتشافی به خوبی می توانند حریم خصوصی داده ها را حفظ کنند اما داده های تولید شده توسط این الگوریتم ها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. مسأله یافتن راه حل بهینه برای پاک سازی پایگاه داده از مجموعه- آیتمهای حساس، یک مسأله برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیحمی باشد. در این مقاله مدل ساده شده ای از مسأله پاک سازی پایگاه داده ارائه شده است که یک مسأله برنام هریزی خطی عدد صحیح م یباشد و می توان آن را با استفادهاز روش های عددی حل نمود.نتایج آزمایشات ارائه شده در این مقاله نشان میدهد که مدلارائه شده به طور چش مگیری از الگوریتمهای پیشین بهتر عمل میکند