سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد ستارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا جهانگیریان – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میریوسف هاشمی – دکتری مهندسی هوافضا

چکیده:

دراین تحقیق یک روش بدون شبکه برای حل جریان سه بعدی تراکم پذیر غیرلزج اویلر توسعه داده شده است دراین روش از روابط کمترین مربعات برایم حاسبه مشتقات و روش اختلاف مرکزی با اضافه کردن ترمهای لزجت مصنوعی برای گسسته سازی مکانی و روش چند مرحله ای صریح رانگ کوتا برای گسسته سازی زمانی استفاده شده است به منظور بررسی صحت عملکرد مدل نتایج ح اصل با نتایج مدل حجم کنترل برروی شبکه بی سازمان مقایسه شده است مقایسه نشان میدهد که استفاده از روش بدون شبکه از نظر دقت دااری تطابق خوبی با رشوهای شناخته شده حجم محدود میباشد همچنین از لحاظ زمان محاسبات دارای هزینه زمانی پایین تری در میل به حالت پایدار بوده و دارای نرخ همگرایی بالاتری میب اشد.