سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادیا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مسعود لطیفیان – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
مجید فلاح زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

شب پره آرد (Ephestia kuhniella Zellیکی از مهمترین آفات انباری ارقام خرمای تر می باشد . آلودگی پنهان شامل مراحل رشدی تخم، لاروهای سنین پایین و شفیره تقسیم می شند.. آلودگی های پنه ان را با روش های مرسوم نمی توان تشخیص داد. در این تحقیق از روش اسپکتروفتومتری برای تشخیص نوع و تراکم مراحل رشدی آفت انباری شب پره آرد استفاده شده است. آزمایش مزبور در قالب کاملاً تصادفی و بصورت فاکتوریل در سه سطح انجام خواهد گردید. فاکتورAدر ۴ سطح مراحل رشدی مختلف (تخم، لارو، شفیره و حشره کامل) و فکتورB در۱۰سطح شامل تراکم های ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ ، ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ عدد در سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جذب در مراحل رشدی مختلف و در تراکم های مختلف هر مرحله رشدی تفاوت معنی داریی در سطوح احتمال ۱ درصد مشاهده می شود. بین میانگین جذب در تراکم های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد . با افزایش میزان تراکم به تدریج میزان جذب افزایش می یابد، بطوریکه بالاترین جذب در تراکم ۵۰ و کمترین آن در تراکم ۵ عدد ازهر مرحله رشدی اتفاق است . بالاترین میزان جذب در مرحله رشدی حشره کامل بوده و پس از آن به ترتیب مراحل شفیره، لارو و تخم قرار دارند