سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر برومند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه علم و صنعت ایران
فریبرز معصومی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توسعه تمدن جدید و صنعتی شدن جوامع فاضلابهای صنعتی از قبیل اسیدیته ازاد مواد قلیایی ، گازهای سمی، مواد رادیواکتیو ، میکروارگانیسم های بیماری زا، چربی و روغن و … وارد آبهای شیرین قابل دسترس می شود لذا داشتن ابزاری که بتواند اثر این عوامل را در ارزیابی کیفیت آب شرب لحاظ کند ضروری می نماید عموما برای طبقه بندی کیفیت آب اشامیدنی از نمودار شولر استفاده می شود که پارامترهای موثر در این نمودار عبارتند از: Ca, Mg, Na,TDS, k, Cl, So4, HCO3 , TH مشاهده می شود که عوامل موثر در نمودار شولر محدود می باشد و اگر اهمیت پارامتری در کیفیت منابع آب شرب محرز شود امکان ورود آن در مساله ارزیابی وجود ندارد روش انالیز روجی تئوری غیرقطعی تعدیل شده ای است که قطعیت و عدم قطعیت را به صورت سیستم یکپارچه قطعی – غیرقطعی بررسی می کند در مدل معرفی شده امکان وارد کردن همه عوامل در ارزیابی کیفیت منابع آب شرب وجود دارد.