سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مصطفی صادقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فاطمه جاوید – کارشناس ارشد اصلاح نباتات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس

چکیده:

براساس سیاست زراعت فشرده و جهت افزایش کارائی مصرف عناصر غذایی روش های مصرف کود باید به گونه ای تغییر کند که مواد غذایی بدون تلفات در اختیار گیاه قرار گیرد ، بنابراین مصرف کودهای شیمیایی باید به گونه ای تغییر کند که منجر به مصرف درست و بهینه این نوع کودها گردد ، بنابراین. به منظور بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد تحت سطوح مختلف کود نیتروژن و تعیین شیوه ی مناسب استفاده از کود ازته ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در شهرستان رشت به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عامل اصلی ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و عامل فرعی شامل پنج رقم (هاشمی ، صدری ، ، ۵۰ ، شامل چهار سطح کود نیتروژن ( ۰ رضاجو، بی نام و خزر) بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای آن حاکی ازاختلاف معنی دار بین ارقام در پاسخ به سطوح مختلف کود نیتروژن بود . مقدار کود ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و رقم محلی هاشمی با مقدار ۷ تن در هکتار بیشترین مقدار را نسبت به سایر ترکیبات تیماری به خود اختصاص دادند. همچنین تجزیه علیت بیانگر این بود که تعداد خوشه در مترمربع بیشترین تاثیر را در بین تغییرات عملکرد دانه دارند و می توان از این صفات در انتخاب ارقام پرمحصول برنج در واکنش به کودهای نیتروژن استفاده کرد.