سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح انگیز جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
صادق علیجانی – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جلیل شجاع –

چکیده:

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد بدن در سنین مختلف، داده های مربوط به وزنهای تولد، سه ماهگی، شش ماهگی ، نه ماهگی و یکسالگی گوسفند مغانی ایستگاه تحقیقاتی جعفر آباد مغان مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با انواع مدلهای حیوانی و با روش بیزی با الگوریتم نمونه گیری گیبس انجام شد. برای این منظور از نزم افزار MTGSAM استفاده گردید. برای هرصفت خصوصیات تعداد دوره های محاسباتی نمونه گیری گیبس عبارت بود از ۲۰۰۰۰۰ برای کل سیکلها، ۳۰۰۰۰ برای دوره قلق گیری و ۱۵۰ سیکل بین نمونه ای. میانگین توزیع پسین بیزی برای صفات رشد با استفاده از۱۱۳۴ نمونه ذخیره شده به دست آمد. میانگین توزیع پسین بیزی وراثت پذیری مستقیم( (h2d با کامل ترین مدل برای صفات وزن تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی به ترتیب ۰۳/۰± ۱۴/۰، ۰۳/۰± ۲۲/۰، ۰۳/۰± ۱۳/۰، ۰۵/۰± ۲۸/۰ و ۰۵/۰ ± ۳۴ /۰ و برای وراثت پذیری مادری((h2m به ترتیب برابر ۰۳/۰ ± ۱۱/۰، ۰۲/۰ ± ۱۴/۰، ۰۲/۰ ± ۰۸/۰، ۰۳/۰ ± ۱۰/۰ و۰۳/۰ ± ۱۲/۰ برآورد شد نتایج این تحقیق نشان داد نادیده گرفتن اثر ژنتیک مادری در تجزیه و تحلیل این صفات باعث ایجاد اریب در برآوردها شده و از دقت برآوردها می کاهد.