سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر یوسفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن _ دانشگاه تهران
غلامحسین نوروزی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن _ دانشگاه تهران
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد دانشکده مهندسی معدن _ دانشگاه تهران
منصور ضیایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک _ دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

با توجه به اینکه مناطق دگرسانی گرمابی مرتبط با کانسارهای پورفیری، از مهمترین کلیدهای اکتشافی این تیپ از کانسارها میباشند، لذا شناخت و بارزسازی این مناطق از اهمیت ویژهای برخوردار است. شناسایی این مناطق دگرسانی، موجبات تسریع در امر اکتشاف و همچنین پایین آمدن قابل ملاحظهای در هزینههای اکتشافی را به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه دادههای سنجنده ASTER به منظور بارزسازی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانیسازی مس پورفیری در منطقه جبال بارز که در کمربند ولکانیکی ایران مرکزی واقع شده و از نظر پتانسیل کانیسازی دارای موقعیت مناسب و دگرسانیهای مختلف و گستردهای میباشد، مورد استفاده قرار گرفته است. تفکیک مناطق دگرسانی، مستلزم شناخت طیف جذب و انعکاس کانیهای شاخص این مناطق میباشد. جهت بارزسازی دگرسانیهای فیلیک، آرژیلیک و پروپلیتیک به ترتیب کانیهای شاخص آنها یعنی سریسیت، کائولینیت – مونتموریونیت و کلریت – اپیدوت مورد پردازش قرار میگیرند. در این مطالعه، برای برجستهسازی این مناطق آلتره مرتبط با کانیسازی، بر روی دادههای ماهوارهای روشهای متعددی از جمله نسبتهای باندی BR ترکیبهای رنگی کاذب FCC برازش کمترین مربعات (LS-Fit) و روش فیلتر تطبیق یافته (Matched Filtering) به کار برده شده است. جهت تعیین دقت این روشها در بارزسازی نواحی دگرسانی، از اندیسهای مس موجود در منطقه استفاده شده است. از میان این روشها، روش فیلتر تطبیقیافته با توجه به پارامترهای بیشترین تطابق با تودههای نفوذی و شکستگی های منطقه و همچنین بیشترین همپوشانی با اندیسهای مس موجود، مناسبترین روش جهت بارزسازی نواحی آلتره تشخیص داده شد.