سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید ملکی – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، نحوه فروش انرژی نیروگاه بادی در بازار کوتاه مدت انرژی براساس پیشبینی تصادفی تولید توانبادی و قیمتهای بازار و برای دو سری از قوانین تسویه بازار، بازتاب قوانین جدید و قبلی سیستم قدرت شمال اروپا، ارائهمیگردد. اگر تولید کنندگان توان بادی ملزم به پرداخت هزینه عدم تعادل باشند، سوال این است که با توجه به قوانین بازارو خواص آماری پیش بینی باد و قیمتهای عدم تعادل، توان پیشنهادی بهینه چیست. ازآنجائیکه بازارهای برق کنونی برایخرید و فروش تولیدات نیروگاههای متداول طراحی شدهاند، از اینرو نیروگاههای بادی به علت عدم قطعیت در تولید، هموارهبا جریمههایی از طرف اپراتور سیستم قدرت مواجه بودهاند. در این مقاله روشی برای افزایش سود نیروگاه بادی بر اساسکاهش هزینه عدم تعادل ارائه میگردد. ابتدا سناریوهای توان تولیدی نیروگاه بادی برای بازار روز قبل به صورت تصادفیو همچنین سناریوهای قیمت سیستم نیز به صورت تصادفی با استفاده (ARMA) توسط روش اتورگرسیو میانگین متحرکتولید میگردد و سپس توان بهینه پیشنهادی نیروگاه بادی در بازار (ARIMA) از روش اتورگرسیو میانگین متحرک تلفیقیکه منجر به بیشترین سود و کمترین جریمه میشود، محاسبه میگردد. در انتها نیز نتایج شبیه سازی با استفاده از برنامه-صحت و دقت روش را نشان میدهد. GAMS وMATLAB های