سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی رزم آرا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده زمین شناسی
حسین کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

متغیر بودن درجه سمیبودن و تحرک ارسنیک و ترکیبات گوناگون آن، سب ه ت به حالت اکسایش آنها، نیازبه مشخص نمودن این متغیرها در فازهای جامد ارسنیکدار توسط روشهای نانوکانیشناسی را ضروری میسازد . به همین دلیل واکنش بین ارسنیک[As(V) و As(III) ]و رسهای پیلارد با استفاده از سری آزمایشات نانوکانیشناسی انجام گردید. از آنالیزهای شیمیایی، آنالیزهای حرارتیDSCو میکروسکوپهای الکترونیEPMA و SEMو نیزHRXRD جهت مشخص نمودن فازهای برهمکنشکننده استفاده گردید. برای تعیین حالت اکسایش ارسنیک، مشخصنمودن عدد همآرایی (کوردینانسیون) موضعی، تعیین فواصل بین اتمی، اندازه گیری نظم و درجه بی نظمی، تشخیص اتمهای مجاور و مشخص کردن نظم کوتاه بردSRO)در کانیهای ارسنیکدار ، از طیفنمایی ریزساختاری جذب پرتو های(EXAFS) Xنیزاستفادهگردید. متوسط طول باند عناصرAs-As و Ag-S, As-Ag, As-S, Fe-S, Sb-S درکانیهایارسنیکدار با کمکXAS تعیین شدند. جهت بدست آوردن دادههای دقیق از الگوهای پراش پرتوXازروشRietveld استفاده گردید