سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اژدر عنابی میلانی – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منا

چکیده:

بعلت محدودیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک، استفاده ی صحیح از آن حائز اهمیت بوده و تعیین برنامه ی صحیح برای آبیاری اولویت خاصی می یابد. این مطالعه برای ارزیابی سه روش استفاده از تبخیر، پتانسیل آبخاک و رطوبت خاک در تعیین زمان آبیاری و مقایسه ی آنها با روش مرسوم آبیاری انجام گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار در منطقه ی سعیدآباد آذربایجانشرقی بانجام رسید. تیمارها شاملآبیاری در دو نسبت عمق آبیاری به تبخیر تجمعی ) ID/CPE ( 0/8 ) I1 ( ( و ۱ I2 (، دو پتانسیل آب خاک معادل ۴۰ ( I3 ( ( و ۰۰ I4 ( ( سانتی بار، آبیاری در دو رطوبت خاک ۴۰ I5 ( ( و ۰۰ I6 ( درصد آب قابل استفاده در ناحیه ی ریشه، دوآبیاری در مراحل آغاز ریشه دوانی و گلدهی ) I7 ( و ۴ آبیاری در مراحل آغاز ریشه دوانی، پایان پنجه زنی، آبستنی و مرحله ی شیری ) I8 ( بودند. نتایج نشان داد که تیمار I2با ۶/۲ تن درهکتار بیشترین و تیمار I7 با ۱/۷۳ تن درهکتارکمترین عملکرد را بخود اختصاص داده اند