سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسن یزدان نیاز – کارشناسان ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
سمیه جلیلی صدرآباد –

چکیده:

مخاطرات و بلایای طبیعی نظیر سیل زلزله طوفان انفجارات و گردبادها درطول دوران حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت و اغلب تاثیرات مخربی برسکونتگاه های انسانی باقی گذارده و تلفات سنگینی اعم از اقتصادی و اجتماعی برساکنان آن وارد ساخته اند بازسازی نواحی آسیب دیده از مهمترین مقولات نظری درمطالعات مدیریت بحران محسوب میشود مدیران و برنامه ریزان دربازسازی این نواحی میتوانند با بهرهگیری از مشارکت مردم و ارایه طرح هایی متناسب با ابعادگوناگون زندگی جوامع مذکور درجهت رفع و بهبود مشکلات برایند موضوع مشارکت درزندگی اجتماعی گرچه سابقه ای طولانی دارد اما امروزه مفاهیم جدیدی از ان دربرنامه ریزی رواج پیدا کرده است و به عنوان یک فن و روش نوین دربرنامه ریزی معرفی می گردد بنابراین تصمیم گیری و اقدام درباره مناطق سانحه دیده بایستی توسط همه کسانی انجام گیرد که درآن موثر و ذینفع هستند هدف ازاین پژوهش معرفی و شناخت نظیره های برنامه ریزی براساس مشارکت مردمی بررسی وند و تحولات مشارکت روشها و تکنیک های مرتبط و تبیین چارچوب کاربردی مداخله شهروندان دربازسازی مناطق آسیب دیده است تا با مشارکت مردم قادر به طراحی و برنامه ریزی طرح های موثرکارامد انعطاف پذیر با قابلیت اجرایی بالاتر برای نواحی سانحه دیده باشیم.