سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محی الدین محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کر
غلامرضا رحیمی پور – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود غضنفری – کارشناس ارشد بخش اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

انتخاب بهینه روش های تحلیل داده ها در اکتشافات ژئوشیمیایی حائز اهمیت می باشد. شناسایی مناطق کانه زایی شده و پنهان با استفاده از روش های نوین و ارائه الگوی مناسب عناصر ردیاب برای بررسی پتانسیله هال امیدوار کننده با مؤثرترین روش در منطقه میرگه نقشینه سقز، هدف این پژوهش و گامی در جهت بهینه سازی عملیات اکتشافی است. در این راستا تعداد ۱۸۲۰ نمونه در شبکه های منظم از محیط های سنگی برداشت شد که بعد از آماده سازی برای ۲۸ عنصر مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. فرآیند پردازش داده ها با استفاده از دو روش تجزیه و تحلیل خوشه ای و فاکتوری انجام و عناصر پاراژنز با یکدیگر تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای حاکی از قرارگیری عناصر Ag, Au و Pb در یک خوشه و همپوشانی بی هنجاری ها آنها بیانگر هم پاراژنز بودن این عناصر می باشد. تجزیه و تحلیل فاکتوری نیز عناصر Pb, Ag, Au و As را مرتبط با کانی سازی طلای کوهزایی معرفی کرد. عناصر اصلی و سنگ ساز نیز در منطقه غالب بودند که مرتبط با دگرسانی ها منطقه می باشند. با توجه به نتایج حاصل از روش های آماری چند متغیره ، نقشه های ژئوشیمیایی چند عنصری ترسیم و محل کانی سازی طلای کوهزایی تعیین گردید.