سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محجوبه اسماعیل زادهمریدانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت
بهنام کامکار –
سراله گالشی –
فرشید قادری فر –

چکیده:

به منظوراستفاده از روابط آلومتریک در تعیین مهم ترین جزء موثر بر سطح برگ در دو گونه ارزن (مرواریدی ودم روباهی) جهت پایدار سازی تولید در اراضی حاشیه ای آزمایشی در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. به دلیل کمبود منابع آب در اراضی حاشیه ای، در این آزمایش از دو گروه گلدان تحت تنش کم آبی و بدون کم آبی بای هر رقم استفاده شد. برای تعیین روابط آلومتریک از یک تابع دوتکه ای و برای تعیین مهمترین جزء موثر بر سطح برگ از تجزیه مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد در ارزن دم روباهی از شروع اعمال تنش تا مرحله ۴/۰۲ برگی در شرایط تنش و ۳/۶۱ برگی تحت شرایط بدون تنش ، به ازای تولید هر برگ به ترتیب۰/۶۷ و۵/۸۴ سانتی متر مربع در بوته بر کل سطح برگ افزوده شد بعد از آن افزایش سطح برگ تا شروع مرحله گلدهیبه ازای تولید هر برگ به ترتیب ۲۳/۱۸ و۶۲/۱۲ سانتی متر در بوته بود