سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم سفیداری – دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
عبدالحسین امینی – دکترای رسوب شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی اسعدی – دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران

چکیده:

مشخص کردن بخش های مخزنی، که به خواص اصلی سنگ ها وابسته است، نقش مهمی در مطالعات نفتی ایفا می کند. خواص اصلی سنگ ها معمولاٌ با مطالعات توصیفی در صحرا یا روی مغزه (لیتوفاسیس) و آزمایشگاهی (میکروفاسیس) مشخص می گردد. در بسیاری از مطالعات به دلیل محدودیت داده ناگزیر از تکیه بر روی داده های لاگ برای دسترسی به اهداف مذکور هستیم. از این روست که ارائه مدل چند مرحله ای برای کاهش ناهمگنی و زون بندی مخزن بر اساس رخساره های زمین شناسی اولیه، خواص پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی و همچنین خواص جریان در هر زون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این مطالعه از یک مدل چند مرحله ای برای کاهش هتروژنیتی و زون بندی مخزن کربناته توالی پرمو-تریاس میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است. در مرحله اول این مطالعه با استفاده از مطالعات مغزه و مقاطع نازک، میکروفاسیس ها و نهایتاٌ کمربند های رخساره ای مشخص گردیده است. در مرحله دوم با استفاده از داده های پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی با روش شاخص منطقه ای جریان (FZI) با رویکردی جدید خواص جریان در کمربند های رخساره ای تعیین شده مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد با استفاده از داده های لاگ و با روش خوشه بندی چند تفکیکی گرافیکی (MRGC) رخساره های لاگ در چاه های مورد مطالعه مشخص شده اند. نهایتاٌ نتایج بدست آمده از مراحل بالا با همدیگر تلفیق شده و کارائی رخساره های لاک در گسترش جانبی و قائم واحدهای رسوبی (چینه نگاری سکانسی)ا مورد ارزیابی قرار گرفته است.