مقاله استفاده از دو نوع پلیمر ضایعاتی و الیاف باگاس در ساخت چندسازه چوب پلاستیک- نانو رس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۴۳۵ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از دو نوع پلیمر ضایعاتی و الیاف باگاس در ساخت چندسازه چوب پلاستیک- نانو رس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند سازه
مقاله الیاف باگاس
مقاله ضایعات پلیمری
مقاله ویژگی های مقاومتی و عکس برداری SEM
مقاله پراش اشعه ایکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق از دو نوع پلیمر ضایعاتی به همراه نانو ذرات رس در ساخت چندسازه / چوب پلاستیک استفاده شد. اثر دو پلیمر ضایعاتی (پلی پروپیلن و پلی اتیلن با دانسیته بالا) و سه سطح الیاف باگاس (۲۵ ، ۳۵ و ۴۵ درصد) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. مقدار ذرات نانو رس و سازگارکننده در سطح ۲ درصد وزنی به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. ویژگی های مقاومت کششی، خمشی و ضربه مطابق با آیین نامه استاندارد ASTM اندازه گیری گردید. همچنین برای تفسیر بهتر نتایج عکس برداری الکترونی پویشی (SEM) و عکس برداری الکترونی انتقالی (TEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد. با استفاده از آزمون فاکتوریل دو عامله در قالب بلوک های کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل آماری انجام شد و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن (DMRT) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از ۳۵ درصد الیاف باگاس سبب افزایش مقاومت و مدول کششی، مقاومت و مدول خمشی نسبت به استفاده از ۲۵ و ۴۵ درصد الیاف باگاس گردید. همچنین با استفاده از ۲۵ درصد الیاف باگاس مقاومت به ضربه چندسازه دارای افزایش محسوسی نسبت به ۳۵ و ۴۵ درصد الیاف باگاس شد. نتایج نشان داد که استفاده از ضایعات پلی اتیلن با دانسیته بالا (rHDPE) سبب افزایش مقاومت کششی، مدول خمشی و مقاومت به ضربه نسبت به ضایعات پلی پروپیلن(rPP) گردید. بررسی نوع فازها و ریخت شناسی چندسازه نانو چوب پلاستیک به کمک طیف پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که تشکیل ساختارهای بین لایه ای (Intercalation) قابل تشخیص است.