سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی ثمره – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

تلفشدن انرژی الکتریکی ( برق ) مورد نیاز کشور در شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق که با صرفهزینه های بسیار و آلوده شدن محیطزیست تولید می شود ، خسارات بسیاری را به صنعتبرق تحمیل می نماید . زیان اقتصادی حدود ۲۳۷۱۷ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۸۵ معادل۱۸/۰۴% انرژی تولید شده ، هزینه ای معادل ۷۸۶۲ میلیارد ریال در سال مذکور به شرکتهای برق زیان وارد نموده استو استمرار روند فعلی انتقال و توزیع نیروی برق و تلفشدن انرژی الکتریکی به همین ترتیبو بدون اقدام اساسی برای کاهشتلفات در شبکه های برق کشور باعثخواهد شد تا در حدود همین مبلغ سالیانه به شرکتهای توزیع برق زیان وارد کند . در این مقاله سعی شده استکه با معرفی دستگاهultra به عنوان یکتکنولوژی جدید در بهینه کردن مصرفو نیز نتایج عملی به کار گیری این دستگاه برای اولین بار در ایران و در شهرستان سیرجان راهکار جدیدی را برای کاهشتلفات و نیز کاهشهارمونیکها معرفی کرد