سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا حقیقی – استادیار گروه راه وترابری دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانیال قلی نژاددازمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

حجم ترافیک یکی از اجزای اصلی ترافیک می باشد که در تمامی مسایل حمل ونقل بعنوان ورودی های مساله بکاربرده می شود. از آنجاییکه استفاده از متوسط حجم ترافیک برای طراحی های آینده مورد نیاز است، برای پیش بینی حجم متوسط ترافیک روزانه در سال مدلسازی صورتمی گیرد و از اطلاعات جمع آوری شده از متغیر های موثر در سفر برای ساخت مدل استفاده می شود. در مدلسازی از روشهای گوناگونی استفادهمی شود، معمول ترین این روش ها روش شیکه عصبی و روش رگرسیون می یاشد. در این تحقیق ضمن بررسی پیش بینی حجم ترافیک به بررسی روش رگراسیون در فرآیند مدلسازی پرداخته می شود. سپس از این روش برای پیش بینی حجم برون شهری محور ساری قائمشهر و قائمشهر – -بابل استفاده می شود. در مدل پیش بینی از مجموعه متغیرهای اقتصادی اجتماعی مبدا و مقصد در سالهای ۵۸ و ۵۸ و ۵۸ استفاده شده است. نتایج -حاصل از تحقیق،نشان دهنده قدرت بالای رگرسیون در فرآیند مدلسازی می باشد.