سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید فضیله – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
رسول اجل لوئیان – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
هادی علی پناهی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه با توجه به پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و افزایش تقاضا از یک سو و افزایش هزینه های حفاری و تجهیز چاه از سوی دیگر جایگاهی برای روشهای آزمون و خطا باقی نمانده است. با توجه به این موضوع بر آن شدیم تا با پیگیری روشی کاربردی براساس اکتشافات ژئوالکتریک این آزمون و خطا را به حداقل برسانیم. با استفاده از داده های حاصل از سنداژ در کنار چاه شاهدی که لگهای حفاری آن موجود است و گرافیکی کردن این داده ها با نرم افزار Surfer8 و تطبیق آنها با داده های حفاری صورت گرفته. مقایسه سنداژهای صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه و مقایسه آنها با گراف چاه شاهد منجر به یافتن نقطه مناسب و پیشنهاد به حفاری گردید. چاه حفاری شده در عمق ۱۸ متر به سطح اشباع آب رسید و جنس لایه ها از ۲۰ متر الی ۴۷ متر از لحاظ دانه بندی اکثراَ ماسه ای و گراول رودخانه ای بود که نمونه ها به کمک طبقه بندی Unified نامگذاری و با گرافهای حاصل جهت صحت سنجی مقایسه شد و نتیجه قابل قبولی را نشان می داد.