سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم ایمانی – دانشجو کارشناسی ارشد فیزیک دریا- دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا آزموده اردلان – دانشیار گروه عمران-نقشه برداری-دانشگاه تهران
محمدرضا بنازاده ماهانی – استادیار گروه فیزیک دریا- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش روند تغییرات سالیانه تراز آب خزر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی مورد مطالعه قرار گرفت . در میان ارتفا ع سنجهای ماهواره ای ، موقعیت مکانی گذرهای Jason-1 و TOPEX/Poseidonبر رو ی سطح دریا، این امکان را فراهم می سازد که رژیم های هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی خزر شمالی، میانی و جنوبی را مورد مطالعه و بررسی قرار داد به طوری که موقعیت این گذرها برای تحلیل تغییرات تراز آب در دریای خزر به بهترین شکل ممکن است . تغییرات تراز آب یکی از مهم ترین عوامل طبیعی موثر بر اکوسیستم سواحل دریای خزر اس ت . این تاثیرات می تواند هم به صورت مزمن (طولانی مد ت) و هم حاد (کوتاه مد ت) باشد . تاثیرات بلن د مدت ناشی از نوسانات طبیعی تراز آب از زمان های قدیم است که م ی تواند با تغییرات اقلیم و تخلیه رودخانه ای به خزر مرتبط باش د . اثرات کوتاه مدت نیز در نتیجه تغییرات فصلی و یا وجود بادهای موثر در تغییر تراز آب است . در عین حال، دامنه تغییرات سطح خزر در بازه توزیع مکانی ثابت نبوده و عوامل هیدروهواشناسی پارامتری موثر در شکل گیری فصلی و سالیانه این تغییرات است.