سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل عزتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدرضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور
کیمیاسادات عجایبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از نوار ماگمایی ارومیه- دختر در زون ساختاری ایران مرکزی است که در جنوب غرب شهرستان بوئین زهرا و جنوب بخش دانسفهان قرار دارد و فاصله آن تا مرکز استان حدود ۰۶ کیلومتر است. منطقه رامند عمدتاً شامل سنگهایآذرین ریوداسیتی و ریولیتی، توف ریوداسیتی، توف بلورین و گدازه های جریانی ریوداسیتی است. در این منطقه آلتراسیون وسیعی به خوبی در پردازش تصاویر ماهواره ای قابل ردیابی و پیگیری می باشد. حضور کانیهای رسی دال بر وجود یک آلتراسیون آرژیلیک در منطقه است که می تواند نشانه خوبی به لحاظ کانی سازی باشد. وجود این آلتراسیون در بازدید های صحرائی نیز بهخوبی قابل تشخیص است و توده های ولکانیک منطقه به شدت تحت تأثیر آلتراسیون آرژیلیک قرارگرفته اند . در این مقاله تکنیک های مختلفی در پردازش تصاویر ماهواره ای جهت شناسایی وتفکیک زون های دگرسانی بکار گرفته شده است.این روشها شامل آنالیز مؤلفه اصلی انتخابیCrosta(کمترین مربعات رگرسیون شدهLs-Fit(نقشه بردار زاویه طیفیSAM)می باشند. بارزسازی زون های احتمالی دگرسانی در محدوده مورد نظر در مراحل اولیه به کمک پردازش داده های سنجندهETM به روش کروستا صورت گرفت. همچنین برای تفکیک زون دگرسانی آرژیلیک منطقه، از بین رهیافت های مختلف، روش کمترین مربعات انتخاب گردیده است. علاوه بر هاله دگرسانی آرژیلیک، پدیده سیلیسی شدن سنگ میزبان )سیلیسیفیکاسیون( دارای اهمیت بالائی بوده و شرایط میزبانی فلزات پایه و گرانبها دردرون این رخساره تامین می گردد