سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد ابیاری و زه کشی دانشگاه تهران و کارشناس مهندسین مشاور یک
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه ابیاری و زه کشی دانشگاه تهران
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک وپی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تکنیک های سنجش از دور امکان براورد دمای سطح زمین را به وسیله الگریتم های روزنه مجزا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا فراهم می اورند. از جمله راهکارهای براورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده ارز براورد پارامترهای مورد نیاز مانند دمای هوا در مدل های تجربی موجود برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع است. در این بررسی از مدل تجربی هارگریوزسامانی برای محاسبه تبخیر و تعرق ذر ۵واحد کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان استفاده شده است. در مدل دمایی هارگریوزسامانی از پارامتر دمای سطح زمین بدست امده از ۲۳۸تصویر بدون ابرماهواره نوا طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع استفاده شده است. روش پنمن مانتیث به عنوان روشی استاندارد جهت محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع جهت ارزیابی تبخیر و تعرق براورد شده از تصاویر ماهواره ای قرار گرفت. مدل هارگریوزسامینی با ضریب تبیین ۰/۸ و خطای ۱/۴ میلیمتر در روز براورد دقیقی از تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مورد مطالعه دارد.