سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد مجلسی کوپایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهزاد تخم چی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا رضایی – دانشیار دانشگاه صنعتی کرتین
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گام اول در پردازش نگارهای پتروفیزیکی جهت شناسایی ویژگی های مخزن، جداسازی سازندها به جهت تفکیک زونهای هموژن است. رو شهای گوناگونی جهت تعیین محل جدایش سازندها و تشخیص آن ها به کمک نگارهای پتروفیزیکیبه کار رفته است؛ به مرور زمان و با توسعه ی ابزارهای چا هنگاری و پیشرفت کامپیوترها، تفکیک سازندها در فضاهای ریاضی، با ابعاد بالا، امکانپذیر شده است. بدیهی است حل مسئله در فضای با بعد بالا، علاوه بر مزایای فراوان، معایبی نیزدارد که از جمله راندمان محاسباتی پائین و درواقع زمانبر بودن محاسبات است؛ از دیگر معایب آن، شکل نبود داده است. در این مقاله با به کا رگیری روش تبدیل موجک پیوسته، تلاش شده مسأله تفکیک سازندها تنها با یک نگار پتروفیزیکی، در فضای ریاضی یک بعدی، و البته در حوزه فرکانس، انجام بشود. در ای نجا از نگار تخلخل نوترون استفاده شد، زیرا این نگار در درجه ی اول تابعی از تخلخل است و در درج هی دوم م یتواند تابعی از لیتولوژی باشد. مطالعات موضوع این مقاله بر روی نگارهای چاه های شماره ۱ ۲ و ۳ کلی فهد واقع در غرب پِرت استرالیا صورت گرفته است. نتایج هدست آمده از تفکیک تک نگارتخلخل نوترون به روش تبدیل موجک پیوسته با نتایج حاصله از آنالیز داده های مغزه و خردههای حفاری، مطابقت حداقل ۹۴ % را نشان می دهد، که نوید کاربردی بودن روش را م یدهد