سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا حبیبی – دانشجوی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

روندرو به افزایش مشارکت و بکارگیری مشتریان ازسوی بنگاه ها نشان میدهد که بنگاه ها گزینه های سازمانی جدیدی را برای افزایش نواوری و مزیت رقابتی خود بکارگرفته اند و این مهم منعکس کننده تغییرات بنیادی درانتخاب مدلهای کسب و کاربنگاه هاست چرا که مهم است که بدانیم که درطی فرایند تجاری سازی مشتریان را ازچه راهی میتوان و باید بسیج نمود با استفاده ازتکنولوژی وب ۲ و درتلاش برای جذب ایده های جدید و تامین مالی بسیاری ازبنگاه ها امروزه درحال گسترش حوزه های مدیریت دانش و برون سپاری خلاقیت می باشند و جمع سپاری به عنوان یکی ازمهمترین روندهای درحال حاضر تحقیقات اکادمیک درحوزه های نوآوری کارافرینی و مدلهای کسب و کارمیتواند دردستورکار کسب و کارها قرارگیرد گرچه درطی فرایند تجاری سازی بنگاه ه امیتوانند با استفاده ازانواع موجود جمع سپاری ظرفیت جذب ایده یابی و تامین مالی را بهبود بخشند اما هنگام استفاده ازجمع سپاری باید هدف ازمشارکت و شرایط مورد نیاز جهت حصول نتایج دلخواه را بدقت بررسی نمایند.