سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه کبیری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گرایش پترولوژی
محمود خلیلی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جعبه ی پلات آلتراسیون یک روش گرافیکی مفید برای تفکیک روندهای دگرسانی گرمابی از دگرسانی دیاژنتیکی می باشد. پس از پیاده سازی مقادیرCCPI و AIنمونه ها در جعبه ی پلات آلتراسیون و با توجه به رخداد دگرسانی غالب پروپیلیتیک در سنگهای منطقه، مشاهده می شود که غالب نمونه ها درمحدوده ی مربع میانی یعنی بخش حداقل دگرسانی قرار می گیرند. این امر نشان می دهد که دگرسانی پروپیلیتیک در قلمروی دگرسانی های ضعیف هیدروترمال محسوب می شود. قرارگیری بیشتر نمونه ها در مرز دیاژنز و دگرسانی حاکی از رخداد دگرسانی ضعیف در سنگها و در دمایی نه چندان فراتر از دمای دیاژنز می باشد. بنابراین به غیر از ماسه سنگهای ولکانی کلاست، تغییرات کانی شناسی و شیمیایی رخ داده در سنگهای مورد مطالعه، اساساً از نوع دگرسانی گرمابی در نظر گرفته شده است. عدم پراکنش نه چندان گسترده ی نمونه ها، حاکی از تأثیر غالب یک محلول گرمابی با محدوده ی دمایی پائین متوسط می باشد. همچنین عدم نزدیکی نمونه ها به ضلع قائم سمت راست گرافیک، حاکی از شدت نداشتن فرآیند دگرسانی می باشد. قرار گرفتن نمونه ها در اطراف روند ۸ که معرف حضور اپیدوت+کلسیت+/-آلبیت می باشد، با حضور کانی های شاخص دگرسانی پروپیلیتک یعنی اپیدوت، سیمان و رگه های کلسیتی، آلبیت های ثانویه و حاشیه های آلبیتی پیرامون بلورهای پلاژیوکلاز در نمونه ها مطابقت می کند. تبدیل زئولیت نوع آنالسیم به آلبیت(با توجه به در نظر گرفتن واکنش آنالسیم+کوارتز←آلبیت+آب به عنوان واکنش شاخص ورود از مرحله ی دیاژنز به دگرگونی)، همزمان با رخداد پالاگونیتی زاسیون، اپیدوتی و کلسیتی شدن و موضع قرارگیری این نمونه ها در محدوده ی دیاژنتیک جعبه ی پلات آلتراسیون، باعث شده است که تغییرات شیمیایی و کانی شناسی در ماسه سنگهای ولکانی کلاست اساساً از نوع دگرسانی دیاژنتیکی در نظر گرفته شود.