سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بیرامی شهابی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب،گروه مهندسی عمران،بناب
علیرضا جمال زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،گروه مهندسی عمر
مجید برقیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،گروه مهندسی عمران_سازه،

چکیده:

در این مقاله بر روی یک جداگر پاندولی که دارای یک سطح کروی بوده و بر روی پی قرار گرفته است مطالعه شده است. جداگر مورد مطالعه دارای یک بازو میباشد که بصورت گیردار به قسمت کاو سطح کروی متصل میشود و انتهایدیگر آن به صورت مفصلی به ستونهای ساختمان متصل میشود. اگر ارتفاع بازوی این پایهها کمتر از شعاع انحنای سطح کروی آن باشد وقتی مقداری جابهجایی در جداگر ایجاد میگردد یک نیروی بازگرداننده به جداگر اعمال میشود. در این پژوهش با استفاده از نرمافزارMATLABبه حل معادله حرکت آن با استفاده از روش گام به گام زمانی نیومارک β پرداخته شده است. نتایج با جوابهای بدست آمده توسط زبان برنامهنویسیFORTRAN مقایسه شده است. دو نرم افزار نشان از یکی بودن نتایج بدست آمده در مورد شتاب افقی زلزله را میدهد.