سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا یادگاری – دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژیمواد غذایی دانشگاه آزاد شهرکرد
امیرپویا قندهاری یزدی –

چکیده:

روش سطح پاسخ به منظور تعیین اثرمیدانهای الکتریکی با شدت پالس بالا با متغیرهایی مانند فرکانس شدت پالس و قطبیت درغیرفعال کردن آنزیم های پکتولیتیک که برروی تغییرات گرانروی آبمیوه ها نقش دارند استفاده می شوند فعالیت پکتین متیل استراز و پلی گالاکتوروناز و همچنین ویسکوزیته آب هندوانه درمحدوده فرکانس ۵۰ تا ۲۵۰ هرتز و درزمانهای ۱ تا ۷ میکروثانیه درحالت های یک قطبی و دو قطبی تعیین شده است قدرت میدان الکتریکی و زمان کل تیمار به ترتیب در ۳۵ کیلووات برسانتی متر ۱۰۰ میکروثانیه ثابت نگهداشته شد کاهش پکتین متیل استراز در تقابل با تاثیر کم میدان با شدت بالای پالس الکتریکی برروی فعالیت پلی گالاکتوروناز درآب هندوانه می باشد حداقل فعالیت باقی مانده ۱۵% درفرکانس ۲۵۰ هرتز و زمانهای بیشتر از ۵۵ میکروثانیه درحالت دوقطبی بدست می آید درحالیکه پایین ترین فعالیت باقیمانده ۶% بعد از اعمال پالسهای دو قطبی با فرکانس ۲۵۰ هرتز و زمان ۷ میکروثانیه اندازه گیری شده است. همچنین ویسکوزیته آب هندوانه در طیف وسیعی از شرایط مورد مطالعه افزایش یافت.