سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بشری رجایی – دانشگاه فردوسی مشهد- گروه کامپیوت
ریحانه نوربخش – دانشگاه فردوسی مشهدگروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

در این پژوهش از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری مواد خارجی و میزان یکنواختی میوه زرشک استفاده شد.همبستگی بین ارزیابی حسی فاکتورهای مذکور و نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمنمحاسبه گردید. به این وسیله امکان استفاده از پردازش تصویر در ارزیابی دو پارامتر اصلی میوه زرشک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده همبستگی مناسب روش ارزیلبی حسی و تکنیک پردازش تصویر می باشد. این روش باتوجه به تکرار پذیر بودن و حذف خطای انسانی در این روش، قابلیت مناسب روش تکنیک پردازش تصویر می باشد