سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات روش های پرایمینگ بذر بر بهبود جذب عناصر غذایی جو (رقم آبیدر) در شرایط دیم، آزمایش مزرعه ای ۱۰ میلی ، CaCl 5 میلی مولار ۲ ، %۱۰ PEG – با ۹ تیمار (شامل شاهد بدون پرایمینگ و پرایمینگ آبی و پرایمینگ با ۶۰۰۰ مولار روی، ۵۰ میلی مولار فسفر، ۱۰۰ میلی مولار فسفر، ۱۰ میلی مولار روی + ۵۰ میلی مولار فسفر و ۱۰ میلی مولار روی + ۱۰۰ میلی مولار فسفر روی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه) در پائیز سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا گردید. پرایمینگ بذر، عملکرد دانه جو بهاره را حدود ۱۱ درصد بهبود بخشید و همچنین غنی سازی ۱۵ و ۳۶ درصد بهبود بخشیدند. ،۳۹ ،۲۰۰ ، دانه های جو از عناصر غذایی فسفر، روی، آهن، منگنز و مس را به ترتیب به میزا ن ۵۳ اثرات مفید پرایمینگ بذر روی عملکرد و غنی سازی دانه های جو، به سبز شدن و استقرار سریع گیاهچه ها، زنده مانی بهتر زمستانه، پوشش سبز بالا و در نتیجه استفاده بهینه از نور، رطوبت و عناصر موجود در خاک توسط گیاهان حاصل از بذرهای پرایمینگ شده نسبت داده شد.