سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه نورسته – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دا
فرهاد محمدتراب – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
افشین نمیرانیان – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانش

چکیده:

بررسی تغییر پذیری و نوسانات عیاری در پروژه های معدنی، خصوصاً خطوط جریان کارخانجات فرآوری همیشه مورد توجه بوده است. علم زمین آمار، با بهره گیری ابزارهای قوی از جمله واریوگرام، در بررسی این تغییر پذیری ها گسترده ای یافته است. با استفاده از این تکنیک، با ترسیم واریوگرام، در بررسی این تغییر پذیری ها کاربرد گسترده ای یافته است. با استفاده ای این تکنیک، با ترسیم واریوگرام بر اساس نمونه های اخذ شده در فواصل زمانی مشخص و با استفاده از پارامترهای بدست آمده از این واریوگرام، وابستگی ها و ارتباطات زمانی نمونه ها با یکدیگر کشف و تحلیل می گردد. در این مقاله با استفاده از اسطالعات بار ورودی کارخانه فرآوری سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردی، با مدل سازی واریوگرام های حاصله، علاوه بر شناسایی تغییر پذیری های بزرگ مقیاس، امکان تعیین نوسانات سیکلی و چرخه ای موجود در بار ورودی فراهم شده است. بر این اساس تغییر پذیری کلی بار ورودی خطوط چغارت و سه چاهون به ترتیب ۲۹ و ۴۲، تغییر پذیری تصادفی به ترتیب ۲۶ و ۲۸، تغییرپذیری ساختار دار ۳ و ۱۴ و مؤلفه پریودیک تغییر پذیری واریوگرام ها به ترتیب ۲/۵ و ۲ (۲)(%) برآورد شده است.