سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی ویسی – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
پویا غفاری – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
پدرام غفاری – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
بهیار محمدی – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

چکیده:

نبود هماهنگی معمولاً هزینه های یک پروژه را به تعویق انداخته و افزایش می دهد. در این مقاله، اثرات کمبود هماهنگیمی تواند در هر مرحله برای کاهش آن مورد استفاده قرار گیرد را ارائه می KM در مدیریت پروژه و آنچه تکنیک های ۱دهیم. اولاً علت های رایج شکست پروژه را شناسایی می کنیم. دوماً انواع وابستگی ها در میان افراد و تیم ها و ارتباطشانبا مکانیزم های هماهنگی که تعریف شده هستند را شناسایی می کنیم. سوماً اثرات وابستگی گرفته شده از ساختارهماهنگی، و ،KM سازمانی یک پروژه روی هماهنگی فعالیت ها را شرح می دهیم. چهارماً رابطه های در میان فرایندهایوابستگی ها را ارائه می دهیم. سرانجام، یک مجموعه از ابزارها که می تواند برای کاهش مشکلات هماهنگی در مدیریتپروژه مفید باشد را پیشنهاد می کنیم.