سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حبیب الله جوانمرد – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سعید صحت – استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
علی خوش قلب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محرم تقی لو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در صورت وقوع حوادث برای بنگاه های بزرگ تولیدی که زیر ساختهای اقتصادی کشور را تشکیل میدهند خسارات وارده بسیار سنگین و عمقی خواهد بود. جلب رضایت اینگونه مشتریان توسط بیمه و پوشش صحیح ریسکهای وارده بر این طیف به نوعی زیر ساختهای اساسی کشور را بیمه خواهد نمود. در این راه بایستی خواستها و نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از صنعت بیمه کشور شناسایی شده و تصمیم مناسب در خصوص اعمال دقیق و هدفمند تغییرات و بهبودها فنی بیمه اتخاذ گردد. هدف محاسبه اهمیت هر یک از خواسته های مشتریان و تعیین اینکه برای ارضای این خواسته ها، کدام بهبود های فنی و با چه اولویتی اعمال گردند و امکانات و بودجه بهبود با چه ترکیبی به این موارد تخصیص یابد. در این مقاله سعی شده جهت تعیین اهمیت نسبی خواسته های بنگاه های بزرگ اقتصادی و تولیدی از روش مقایسه زوجی بهره گرفته و با تعیین ارتباط شبکه ای خواسته ها و شناسایی الزامات فنی و تعیین ارتباط فیمابین آنها بهترین تصمیم در رابطه با اعمال تغییرات فنی و ترکیب تخصیص امکانات و بودجه مورد نظر اتخاذ گردد. در نهایت این نتایج بدون در نظر گرفتن روابط شبکه ای آیتم ها نیز محاسبه شده و نتایج با هم مقایسه خواهد شد. تکنینک های مورد استفاده QFD و ANP و AHP میباشد.