سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز غلامی – کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جمشید قربانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کش
مریم شکری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کش

چکیده:

آگاهی از اثرات چرای دام بر ساختار و تغییراتی که در اثر چرای دام بر بانک بذر خاک اکوسیستم های مربوطه به وجود می آید، ضروری است. قسمتی از ترکیب گیاهی مراتع به صورت پتانسیلی از بذرهای زنده در بانک بذر خاک نهفته است. این بخش مهم اکوسیستم می تواند در اثر عوامل محیطی و مدیریتی تغییر نماید. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر قرق و چرای دام بر گونه های بانک بذر خاک می باشد. مطالعه در بخشی از مراتع قشلاقی ماهور ممسنی در استان فارس صورت پذیرفت. نمونه گیری بانک بذر از دو منطقه تحت چرای دام و قرق در دو عمق صفر تا ۵ و ۵-۱۰ سانتی متری خاک انجام و بانک بذر خاک به روش جوانه زنی در گلخانه تعیین گردید. برای ارزیابی اثرات چرای دام بر کل گونه های بانک بذر خاک از تکنیک رسته بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد که ترکیب گونه های گیاهی موجود در بانک بذر خاک در بین دو منطقه متفاوت بوده است و با افزایش چرا، گونه های مرغوب مرتعی در بانک بذر خاک کاهش یافتند.