سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامبیز شاهرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت، گیلان، ایران
فاطمه فراق نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،
مریم درای – باشگاه پژوهشگران جوان، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گیلان، ایران

چکیده:

یکی از اهداف اصلی هر بازار مالی فراهم کردن کارایی است. [۱] نتایج پژوهشهای متعدد حاکی از کارایی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران است. در چنین بازاری نیاز به وجود ابزارهای برای سنجش کارایی و ارزیابی توان مالی این شرکتها امری ضروری است. [۲] تحلیل پوششی داده ها (DEA) روش مناسب در این زمینه محسوب می گردد. هدف از این پژوهش ارائه ی یک روش جدید برگرفته از مفهوم نرخ بازده دارائی برای انتخاب متغیرهای DEA و به کارگیری این روش در یک مثال واقعی جهت ارزیابی کارائی مالی شرکت های مواد دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ و الگوبرداری از شرکت های کاراست. نتیجه ی پژوهش نشان داد که از ۱۴ واحد مورد بررسی ۴ واحد کارا شناخته شده و به عنوان واحدهای مرجع جهت الگوبرداری، برای واحدهای ناکارا معرفی شدند، پس از کاهش ورودی ها در فرایند الگوبرداری نتایج نشان داد که سه واحد دیگر نیزخود را به مرز کارایی رساندند.