سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا صفری – ساری فرح اباد پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صندوق پستی ۹۶۱
علی سلمانی – ساری فرح اباد پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صندوق پستی ۹۶۱
زهرا یعقوب زاده – ساری فرح اباد پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صندوق پستی ۹۶۱

چکیده:

دراین تحقیق اثر بسته بندی در شرایط اتمسفر اصلاح شده (MAP) Modified Atmosphere Packaging برزمان ماندگاری ماهی قزل الای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss سرودم زده و با سرودم شکم خالی در دمای یخچال ۴ الی ۶ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرارگرفت. نمونه های نگهداری شده در شرایط MAP بهمراه نمونه های شاهد بسته بندی بدون گاز از نظر تغییرات عوامل شیمیایی (TVN,PV,pH و میکروبی شمارش کلی میکروبها مورد ازمایش قرارگرفتند. مخلوطی از گازهای مختلف در قالب ۶ تیمار برای ماهی سرودم زده و ۲ تیمار برای ماهی با سرودم به همراه شاهد در یخچال نگهداری و بررسی گردید در تیمارهای مختلف میزان گاز CO2 از ۳۵ تا ۴۵ درصد میزان نیتروژن از ۴۰ تا ۶۵ درصد و میزان اکسیژن از صفر تا ۲۰ درصد متغیر بوده است. نتایج نشان داد که تغییرات عوامل مورد بررسی در طی نگهداری در نمونه های بسته بندی شده و شاهد معنی دار بوده است P<0.001.