سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات
علی باقرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی آموزشی دانشگاه آزاد مشهد
امید رهنما – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

حضور مواد سمی در زمین های شخم خورده با منشا گیاهی می توانند مانع جوانه زنی بذر و یا کاهش رشد و بیوماس گیاهان زراعی می گردد بنابراین درک مقدار و قدت دوام مواد آللوشیمیایی حاصل از بقایای گیاه قبلی و دوران حساس رشد برای گیاه بعدی ضرورت زیادی دارد بدین منظور برای کاهش و تعدیل اثرات دگرآسیبی عصاره آبی گیاه دارویی زنیان Carum copticum برروی شاخص های جوانه زنی و رشد بذور جو رقم سهند آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در سال ۹۰ در آزماییشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید فاکتورهای مورد بررسی دراین آزمایش عبارتند از فاکتور اول شامل دونوع ماده آلی اسید آسکوربیک اسید هیومیک و فاکتور دوم شامل پنج سطح غلظت شاهد بدون عصاره آب مقطر ۰ بدون پرایم ۱و۲و۵ گرم برلیتر بود صفات مورد بررسی دراین آزمایش عبارتند از درصد جوانه زنی طول ساقه چه طول ریشه چه طول گیاهچه شاخص طولی بنیه گیاهچه نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه R/S ضریب آلومتریک و وزن تر گیاه چه بود برای بهتر مشخص شدن اثرات متقابل نوع پیش تیمارها با مقدار غلظت آنها از دو تیمار شاهد که یکی بدون عصاره آبی آب مقطر و دیگری بدون پرایمینگ بدون پیش تیمار استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش غلظت مواد پرایمینگ افزایش معن یداری دربین تمام صفات اندازه گیری شده مربوط به شاخصهای رشدی دربذور ذرت سینگل کراس ۷۰۴ نسبت به دو تیمارهشاهد مشاهده گردید و موجب بهبود مقاومت این بذور نسبت به اثراتبازدارندگی عصاره آبی زنیان شد.