سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد کیانی فلاورجانی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا
مصطفی اخوان صفار – کارشناس ارشد
فرزانه شفیعی – دانشجوی مهندسی مکانیک

چکیده:

حرکتی دانش بنیان درسر تحولات عصرنوآوری و انعطاف پذیری با توجه به اینکه کشوردرحال توسعه مرز صنعتی ایران درزمرهشش کشور بحرانی و سانحه خیز جهان به شمار می رود از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است مدیریت بحران با توجه به گستردگی معنایی و تعدد نوع آن درکشور به عنوان یکی از عوامل اصلی درپیشگیری از سوانح غیرمترقبه و راه کارهای مناسب درحین بروز حوادث تلقی می شود تجربیات حاصل از جنگ تحمیلی و خسارت هایوارده ناشی از تهاجمات دشمن به تاسیسات نظامی و صنعتی و همچنین صدمات انسانی اقتصادی اجتماعی و ناشی از بحرانهای طبیعی لزوم توجه به استفاده ازتکنولوژی های نوین را درمدیریت بحران توجیه مینماید مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته است که طی این فرایند سازمان تلاش می کند بحرانهای بالقوه را شناسایی و پیش بینی کند سپس درمقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آن با حداقل برساند.