سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی عبدی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و ن
سید میر سجاد مختار موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه ع
مازیار داریوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه ع

چکیده:

امروزه تصادفات اثرات ناگوار بسیار چشمگیری بر جوامع انسانی دارد. این امر از عوامل متعددی نشأت میگیرد. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی است. یکی از مهمترین این عوامل، حواسپرتی به هنگام رانندگی، هنگام خروج از خط یا تغییر خط عبوری است که در مطالعات به عنوان یکعامل کیفی در نظر گرفته می شود. در این مقاله عوامل مؤثر در حواس پرتی بررسی شده است که شامل تأثیر استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی، تغییر رفتارهای ناشی از آن به هنگام تغییر خط عبوری، به کارگیری تکنولوژیهای نوین در خودروها جهت کاهش این عوامل در روند رانندگی به خصوص خروج ناگهانی از خط می باشد. بررسی نتایج حاصل از آن بر روند جریان ترافیکو عوامل مؤثر بر این روند مانند سرعت، تأخیر و… نیازمند تبدیل آن به فاکتورهای کمی است. استفاده از این تکنولوژی ها، سبب کاهشحوادث ناشی از حواسپرتی می شود.