سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشید محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد
احمد قربانی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله، توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی به منظور آشکار سازی موقعیت دو لوله با قطر ۳۰ سانتی متر و فاصله مرکز به مرکز ۳ متر مدفون در عمق حدود ۳ متری در سایت ژئوفیزیک دانشگاه یزد استفاده شده است. نمودار زمین شناسی در جهت قائم از طریق دو چاه حفر شده در این سایت بدست آمده است. تفسیر داده های بدست آمده از پروفیل مقاومت ویژه با آرایش الکترودی دایپل- دایپل و فاصله الکترودی ۱ متر در جهت عمود بر امتداد لوله ها حاکی از این است که این روش به خوبی توانسته است عمق و مکان دقیق بی هنجار را تعیین کند. پروفیل دیگر در همان موقعیت و امتداد با آرایش الکترودی دایپل- دایپل و فاصله الکترودی ۵ متر قادر به تفکیک دو لوله نبوده است. تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی مشاهده شده در پروفیل اخیر به خوبی با زمین شناسی سایت که از مشاهده مستقیم چاه و نتایج پراش اشعه X روی نمونه های گرفته شده از چاه ها در سه عمق مختلف بدست آمده است، هماهنگ می باشد.