سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین میرزاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
امین روشندل کاهو – استادیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی نجاته کلاته – استادیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

لرزهنگاری اکتشافی مدرن با توجه به نیاز روز افزون به منابع جدید انرژی و بهرهبرداری بهینه و کارآمد به سرعت توسعه یافته است . مشخص کردن یک مدل سرعتی دقیق یکی از مه مترین مراحل برای بدست آوردن یک تصویر از ساختار زیر سطح می باشد. توموگرافی لرزه ای یکی از روش هایی است که مدل سرعتی از ساختار زیر سطحی را با استفاده از داده های لرزه ای ارائه می دهد. امروزه این روش در محدوده ی وسیعی از مسائل مانند بررسی های بزرگ مقیاس پوس ته ای تا مسائل مهندسی با ابعاد چند متر استفاده می شود . اینروشدرتکمیل داد ههایحفاریبرایتفسیرمناطقنیمه پیچیدهازنظرزمین شناسیویابرایتعیینپراآندگی حفره ها و شکستگی ها و تعیین دقیقسازندهایضعیف (آم- سرعت) وقوی (پرسرعت) می تواندمورداستفادهقرارگیرد.در این مطالعه یک نمونه از استفاده ی تکنیک توموگرافی لرزه ای جهت بررسی دقیق ساختارها و شکستگی های موجود در منطقه یگریم سل در کشور سوییسآورده شده است . هدف از انجام توموگرافی لرزه ای در این منطقه، شناسایی محل هایی با قابلیت نشت در توده ی سنگ کریستالیزه می باشد .در نهایت توموگرافی لرزه ای، ساختارها و نواحی کمسرعت را که منطبق بر زون های ضعیف تر میباشند و نواحی با سرعت بالا را که منطبق بر زون های فشردهتر هستند، را بخوبی شناسایی کرد . با مشخص شدنزون های ضعیف، در مراحل بعد اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت زمین در این قسمتها انجام خواهدشد.