سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگ
فرهاد دانشجو – استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پردازش سیگنالهای لرزهای در سه حوزه زمان، فرکانس و زمان-فرکانس قابل بررسی میباشند که تا کنون معمولا از روشهای حوزه زمان و حوزه فرکانس برای پردازش سیگنالهای لرزهای استفاده شده است. این در حالیست که با توجه به نقص ذاتی غالب روشهای در حوزه زمان و در حوزه فرکانس برای پردازش سیگنالهای غیر مانا و غیرخطی، در این تحقیق از روشهای حوزه زمان-فرکانس برای پردازش سیگنالهای لرزهای و استخراج مشخصههای دینامیکی آنها استفاده گردیده است. با استفاده از توابع زمان- فرکانس Time-Frequency Representation دیدگاه مناسبی از مشخصههای دینامیکی سازه فراهم میآید. در این تحقیق برای اولین بار استفاده از توزیعهای Scalogram و Spectrogram جهت پردازش سیگنالهای پاسخ لرزهای پلهای با دهانه ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور پلانهای زمان- فرکانس هر یک از توابع رسم شده و با مقایسه پلانهای محاسبه شده و ارزیابی نتایج بدست آمده در نهایت تابع مطلوب برای پردازش سیگنالهای پاسخ لرزهای پلهای با دهانه ساده شناسایی شده است. جهت انجام مطالعات، مدل تحلیلی پل ۱۸۰ PEER-W مورد استفاده قرار گرفته است.