سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تقدیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن برومند – استاد دانشکده مهندسیعمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله برای اولین بار روش جدیدی که براساس توابع پایه هموار می باشد برای حل معادلاتحاکم بر محیط های متخلخل اشباع که محیطهای دوفازی می باشند در فضای دو بعدی و در حالتی که جابجایی فاز جامد و جابجایی نسبی دو فاز به عنوان مجهولات معادلات می باشند ارائه گردیده است دراین روش که نوعی روش بدون شبکه می باشد تقریب جواب معادلات حاکم توسط یک سری از توابع پایه نمایی صورت میگیرد. ضرایب ثابت این سری توسط تبدیل ویژه و با ارضا شرایط مرزی ح اکم بر مسئله به دست می آید نحوه انتخاب توابع پایه تشکیل دهنده سری جواب نقش مهم یدر برآورد دقیق جواب معادله ایفا می کند دراین راستا برای انتخاب مقادیر مناسب از الگویی که برمبنای تعیین میزان مشارکت بردار توابع پایه متناظر با هر پایه در بردار شرایط مرزی استوار است بهره گرفته شده است.