سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود شریعتی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
عماد روغنیان – دکتری مهندسی صنایع
ابراهیم کناررودی – کارشناسی ارشد

چکیده:

شناسایی و ارزیابی دقیق و بموقع عواملی که باعث ایجاد خطر برای یک سازمان بویژه سازمان بیمه می شود ازجمله اقدامات موثر درمسیر بهبود کیفیت فعالیت ها و کاهش ریسک درشرکت بیمه می باشد یک روش MCDM مناسب باید بتواند روابط متقابل میان معیارها را مدنظر قرار دهد فرایند تحلیل شبکه ای ANP روشی نسبتا جدید درحوزه MCDM است که میتواند بطور سیستماتیک با روابط متقابل برخورد کند تکنیک DEMATEL میتواند علاوه برتبدیل روابط علت و معلول میان معیارها به یک مدلساختاری مشهود وابستگی های داخلی درون مجموعه ای از معیارها را مشخص نماید البته هم روش ANP و هم تکنیک DEMATEL قادر به رفع ابهام و عدم قطعیت از ارزیابی های کلامی صورت گرفته توسط تصمیم گیرندگان نیستند از این رو یک مدل جدید و موثر مبتنی بر تلفیق روشهای DEMATEL,ANP,AHP درمحیط فازی جهت ارزیابی شاخصها آورده شدهاست دراین تحقیق سعی شده با استفاده از امار توصیفی روش تحلیل عاملی و تکنیک DEMATEL فازی AHP فازی ANP فازی چارچوبی ارایه گردد تا معیارهای ریسک دربیمه های مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی شناسایی و دسته بنی شده و رابطه علت و معلولی میان آنها مشخص گردد و سپس رتبه بندی نهایی صورت گیرد که با استفاده ازنتایج این تحقیق شرکت های بیمه اقدامات لازم جهت رفع آنها را انجام دهند.