سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا کابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
افشین تکدستان –
امیرحسام حسنی –
محمدصادق سخاوتجو –

چکیده:

استفاده از لجن فعال متداول به عنوان یک فرایند تصفیه بیولوژیکی برای تصفیه شمار وسیعی از فاضلابها بکار برده می شود. در این مقاله اثرات دما و pH بر روی کاهش لجن در فرایند لجن فعال مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک پایلوت لجن فعال با حجم موثر تانک هوادهی ۸ لیتر و تانک ته نشینی ۳ لیتر استفاده گردید. لجن فعال برگشتی در گستره دمایی ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد، ۱۱-۹= pH و در زمانهای ماند ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه تغیر داده شد. بعد از برقراری شرایط پایدار در سیستم، نمونه برداری و آزمایش پارامترهایی همچون COD، MLSS، MLVSS، SVI و BOD5 و همچنین تعیین ضریب یلد انجام گرفت. همچنین در دمای ̊C 60 که کمترین ضریب یلد را داشت، pH در حد قلیایی تغییر داده شد و اثرات کاهش لجن بررسی شدند. نتایج نشان دادند که وقتی دما از ۲۳ به °C60 افزایش می یابد، ابتدا ضریب یلد افزایش می یابد ولی بعد شروع به کاهش می نماید تا به ۳۳/۰ در ̊C 60 می رسد و میزان COD از mg/l89 به mg/l195 می رسد. درنهایت دمای ̊C 60، ۹pH= و زمان ماند ۶۰ دقیقه بهترین عملکرد را داشت، چون علاوه بر کاهش لجن به میزان ۴۴ درصد، میزان حذف COD پساب خروجی نیز ۸۰ درصد بود.