سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله سیف – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان،ایران
مرضیه مکرم – دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان،ایران

چکیده:

یکی از راه های مقابله با پیشروی کویر استفاده از توان بالقوه سیلاب و پخش آن در اراضی آبرفتی درشت دانه برای تبدیل آنها به مراتع مشجر و اراضی بارور کشاورزی است. پخش سیلاب نقش موثری در غنای خاک، ذخیره آب های زیرزمینی، احیا و تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از حرکت شن های روان دارد. اهمیت آن در ارتباط با منابع خاکی بیشتر از آن جهت است که ته نشینی مواد معلق با کیفیت خوب بر روی آبرفت، آنها را به زمین های بارور تبدیل و موجب رونق کشاورزی می شود. با توجه به اینکه مکان مناسب برای پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل سفره های آب زیر زمینی یکی از مهمترین مراحل این طرح ها می باشد، اجرای پروژه های آبخوانداری و پخش سیلاب درر درجه اول نیاز به شناسایی دشت سر اپانداژدارد. به منظور تشخص این دشت سر نیاز به منابع رقومی متعدد می باشد. در این تحقیق از سنجنده های TM و ETM ماهواره ی لندست در سال های ۱۹۸۷ و ۲۰۰۰ میدان گیل واقع در جنوب شرق استان فارس استفاده شد. پس از اعمال تصحیحاتی مانند ژئورفرنس کردن، بر طرف نمودن خطای هندسی و بارزسازی تصاویر در محیط GIS با شناسایی دشت سر اپانداژ مناطق مناسب برای پخش سیلاب تعیین شد. مطالعات نشان می دهد که با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور می توان مناطق مناسب برای پخش سیلاب را تعیین نمود.