سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پیمان دانش کار اراسته – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

یکی از محدودیت های بنیادی کشاورزی در دشت سیستان بعد از مسئله کمبود آب، شوری خاک می باشد.به منظور تهیه نقشه پراکنش اراضی تحت معرض شرایط آب ماندگی و شوری در دشت سیستان، تحقیق پیش رو صورت گرفته است. بدین منظور از تصاویر ماهوارهLandsatسنجنده هایETM+ و TMبرای دو دوره خشک و مرطوب هیدرولوژیکی توأم با انداز هگیری های میدانی استفاده شده است. عملیاتی که مبتنی بر سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهوار های صورت گرفته است عبارتند از: تهیه نقشه های کاربری اراضی، طبقه بندی کلاس های شوری خاک و محاسبه برخی شاخص های متداول در مطالعات اراضی شور برای دو تاریخ۲۰۰۲/۸/۲۴ و ۱۹۹۹۸/۸/۲۱ به ترتیب برای دوره های خشک و مرطوب که به موازات آن عملیات میدانی و آزمایشگاهی نمونه برداری، آنالیز شیمیایی خاک، تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع و بافت خاک نیز صورت گرفته است. تحقیق حاضر نشان داد که تصاویر مورد استفاده برای تفکیک خاک های با شوری زیاد قابلیت خوبی دارند اما استفاده از آنها در دوره های مرطوب به دلیل وجود پوشش گیاهی متراکم و وسیع در سطح دشت دارای محدودیت است. همچنین نشان داده شد که بیش از ۵۰ درصد از مساحت دشت در کلاس خاک های با شوری خیلی کم تا کم قرار می گیرد که جای بسیار خوشبختی است