سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مومی پور – دانشجوی دکتری تخصصی، گروه زمین شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبها

چکیده:

خصوصیات کانی ها و ترکیب شیمیایی خاص هر کانی موجب ایجاد نمودار بازتابش طیفی مخصوص به آن کانی می شود. تصاویر فراطیفی به دلیل دارا بودن محدود ه های طیفی زیاد، قدرت تفکیک طیفی بالایی داشته و می توان با انطباق طی ف های ثبت شده آنها و کتابخانه های طیفی، تنوع ترکیبات کانی در سنگ ها را مشخص سازند. در این مطالعه از تصاویر سنجن دهHyperion و کتابخانه طیفی سازمان زمی ن شناسی آمریکا برای مطالع ه ی لیتولوژی جنوب شرقی شهرستان بهبهان استفاده شده است . برای انجام تصحیحات اتمسفری از الگوریتمFLAASH استفاده شده و برای کنترل نتایج از نقشه زمی ن شناسی موجود و نمونه برداری صحرایی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی صحت بالای داده های فراطیفی در صورت انجام تصحیحات اتمسفری است.