سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عسگر شیرین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، گروه کشاورزی، پارس آباد مغا
شهروز آقائی –

چکیده:

به منظور ارزیابی هیبریدهای دیررس امیدبخش ذرت دانه ای، شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد، تعیین رابطه کمی بین عملکرد و سایر صفات مرتبط براساس برخی صفات مرفولوژیک و فنولوژیک، ۸ هیبرید دیررس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال۱۳۳۱ در استان اردبیل در ۱۱ کیلومتری شهرستان پارس آباد مغان در روستای گوشلو مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی از قبیل عملکرد،اجزای عملکرد اندازهگیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد بین هیبریدهای مختلف از نظر تمامی صفات اختلاف معنیداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد. مقایسه میانگین عملکرد دانه در هیبریدهای مختلف نشان داد که حداکثرو حداقل عملکرد دانه به ترتیب مربوط به هیبریدهای SC700 و AS72 میباشد. ضرایب همبستگی خطی صفات مورد بررسی نشان داد که تعداد دانه در ردیف بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه دارا میباشد.