مقاله استفاده از تجزیه های چند متغیره در ارزیابی گل محمدی برخی مناطق اکولوژیکی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از تجزیه های چند متغیره در ارزیابی گل محمدی برخی مناطق اکولوژیکی کشور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل محمدی .Rosa damascena Mill
مقاله عملکرد گل
مقاله تعداد گل
مقاله تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی لفمجانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طبایی عقدایی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لباسچی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی آشتیانی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل محمدی جمع آوری شده از ۱۰ استان مختلف در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد دماوند کشت و برای صفات مختلف شامل: عملکرد گل در هکتار، وزن گلبرگ، تعداد گل در بوته، وزن گلبرگ به گل، ارتفاع بوته و محیط بوته (تاج پوشش) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های مربوط به هر صفت مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. برای تعیین نزدیکی یا دوری و گروه بندی اکسش ها از تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج تجزیه آماری اختلاف معنی داری بین اکسش ها برای صفات مورد مطالعه نشان داد. اکسشن فارس ۱ دارای بیش ترین میزان گل در بین اکسشن های مورد مطالعه بود. با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی مهم ترین متغیرهای موثر در عملکرد گل محمدی شناسایی شدند. دو مولفه اول ۹۰% از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند. صفات عملکرد گل و وزن گلبرگ، وزن گلبرگ به وزن گل و ارتفاع بوته در تبیین مولفه اول و تعداد گل در بوته در تبیین مولفه دوم مهم ترین نقش را داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده، می توان مولفه اول را به نام مولفه عملکرد گل نامگذاری کرد. نتایج بدست آمده از تجزیه خوشه ای، اکسشن های ارزیابی شده را در سه گروه متفاوت قرار داد. در اکسشن های کلاستر ۱ شامل فارس ۱ با ارزش بیش تر از نظر بیش تر عملکرد گل نسبت به دو گروه دیگر برتری داشتند.