سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کفاح شیبانی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
مرجان محمدزاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

رشد سریع صنعت گردشگری درنیم اقرن اخیر فشار روزافزون برمحیط زیست را در پی داشته است برنامه ریزی تفرجی یکی از جنبه های مهم درچارچوب مدیریت کلان و منطقه ای هرکشور محسوب میش ود ظرفیت برد یک مساله چندساله در مدیریت پارکها و تفرجگاه های طبیعی بدون اثرات منفی به منابع و کیفیت تجربه بازدید کننده است روش تجربیات بازدید کنندگان و حفاظت منابع VERP توسط خدمات پارکهای ملی آمریکا در پاسخ به فشار رو به رشد گردشگران و اثرات ناشی از آنها برپارکهای ملی و همچنین نگرانیهای روبه رشد مربوط به ظرفیت های برد مورد استفاده قرارگرفته است این روش برای مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت برد در پارکها و تفرجگاه های طبیعی طراحی شده و در دو دهه اخیر به طور گسترده ای درپارکهای ملی و سایر مناطق حفاظت شده بکارگرفته شدها ست. VERP روشی است که ظرفیت برد را برحسب کیفیت منابع و همچنین کیفیت و چگونگی تجربیات گردشگر بررسی می کند.