سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرح ترکمنی آذر – دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

چکیده:

استفاده از تبدیلات مختلف تصویر جهت کدینگ و فشرده سا زی از روشهای متداول می باشد. روش zonal compression از روشهای مؤثر فشرده سازی توسط تبدیل کسینوسی گسستهDCT) می باشد که از ایدۀ تمرکز انرژی در نواحی خاصی از تبدیل استفاده می کند . از معایب قابل توجه در روش فوق، ضرائب بکار رفته درDCT می باشد که اعشاری می باشن د. روش ارائه گشته توسط این مقاله، از تبدیل هادامارد که دارای ضرائب ۱+ و ۱- می باشد،استفاده می نم ا ید. مهمترین نکته در تبدیل هادامارد، یافتن مناطقی از تبدیل می باشد که بیشترین انرژی تصویر در آن مناطق نهفته می باشد . تحقیقات نشان می دهد ک فقط با استفاده از . ۱۵ /. کل مقادیر ماتریس تبدیل می توان ۰/۹۴ کل توان تصویر را در اختیار گرفت.